2022 оны улсын төсөвт уул уурхайн салбараас 4.3 их наяд төгрөгийг төвлөрүүлнэ