Үерийн эрсдэлтэй бүсэд байрлуулсан "S'Outlets" дэлгүүр орчмын төмөр чингэлгийг буулгах ажил эхэлж байна